Journal archive for Google Scholar Robot!

Razi Journal of Medical Sciences

مجله علوم پزشکی رازیVolume 14, Number 57 (2008-2)


Pancreatic Abscess in a child on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
معرفی یک مورد آبسه پانکراس در کودک تحت دیالیز صفاقی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Inhibition of the Ryanodine Receptor(RYR) on Pacemaker Activity of intact Sinoatrial and Atrioventricular Nodes in the Heart of Mouse
بررسی اثر مهار گیرنده رایانیدینی(RYR) بر فعالیت پیس‌میکری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Frequency of Chlamydia Pneumoniae Infection in Adenoid Tissue of Adenoidectomized Children in Rasool Akram Hospital, Tehran 2004-2005
بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه در نسج آدنوئید کودکان آدنوئیدکتومی شده در مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) تهران، 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathologic Characteristics of Hemolytic Uremic Syndrome in Children and their Correlation with early Outcome
مشخصات هیستوپاتولوژیک سندرم همولیتیک یورمیک کودکان و ارتباط آن با پیش‌آگهی نزدیک بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transcranial Doppler Determination of Blood Flow Velocity of Middle Cerebral Artery in Diabetic Patients
تعیین میانگین سرعت جریان خون شریان مغزی میانی در افراد دیابتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Tendon Length and Time of Implantation on the Strength of a Tendon-Bone Tunnel Complex: A Biomechanical study in Rabbit
بررسی اثر طول و مدت زمان باقی ماندن تاندون در تونل استخوانی بر روی قدرت چسبندگی تاندون به استخوان، یک مطالعه بیومکانیکی بر روی خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Nasal Volume and Cross-sectional Area in Normal Adult Iranian Population by Acoustic Rhinometry
بررسی حجم و سطح مقطع بینی در جمعیت بالغین نرمال ایرانی توسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Atracurium and Lidocaine both Alone and With each other for Prevention of Succinylcholine-Induced Postoperative Myalgia
مقایسه آتراکوریوم، لیدوکایین هر یک به تنهایی و همراه با یکدیگر در پیشگیری از میالژی بعد از اعمال جراحی ناشی از ساکسنیل کولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Angiotensin Converting Enzyme(ACE) Activity, Levels of Lipids and Apolipoproteins in Patients with Coronary Artery Disease
فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین، میزان لیپیدها و آپولیپوپروتئین‌ها در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Sensitivity and Specificity of IgM and IgG Assay Techniques in the Diagnosis of Toxoplasmosis
مقایسه حساسیت و ویژگی روشهای تشخیصی توکسوپلاسموز براساس سنجش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Vessel Density and Vascular Endothelial Growth Factor with Local Invasive Growth in Ocular Retinoblastoma, Hazrat Rasool Akram Hospital, 2000-2006
بررسی ارتباط میزان تراکم عروقی و فاکتور رشد عروقی(VEGF) با تهاجم موضعی رتینوبلاستوما در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، 85-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Age of Introduction of Complementary Feeding and Physical Growth of Infants Under 2 Years of Age in West of Tehran
بررسی ارتباط زمان شروع تغذیه تکمیلی بر رشد جسمانی کودکان زیر 2 سال در غرب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Serum Levels of IFN-, IL-12 and Percentage of CD4+, CD8+ and NK Cells in Peripheral Blood of Metastatic, Nonmetastatic Breast Cancer Patients and Normal Individuals
بررسی مقادیر سرمی اینترفرون گاما، اینترلوکین 12 و درصد سلولهای ایمنی CD8، CD4 و NK در زنان مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک، غیرمتاستاتیک و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Water Birth on Labor pain During Active Phase of Labor
تأثیر زایمان در آب بر درد مرحله فعال زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Relation between Osteoporotic and Osteopenic Risk Factors among Women Referring to BMD Center,
بررسی ارتباط عوامل خطر استئوپورز و استئوپنی در زنان مراجعه کننده به بخش سنجش تراکم استخوان بیمارستان بهارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of effect of Meperidine and Tramadol Treatment on Postoperative Shivering in Elective Cesarean Section
مقایسه اثر مپریدین و ترامادول در درمان لرز پس از بیهوشی عمومی در عمل جراحی انتخابی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Angioplasty and Successful Stent Placement in Treatment of Transplanted Renal Artery Stenosis
گزارش یک مورد آنژیوپلاستی و Stent گذاری موفق در درمان تنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Feeding of Aerial Part of Vaccinium Myrtillus on Learning and Memory in Diabetic Rats
اثر مصرف خوراکی بخش هوائی گیاه قره‌قاط سیاه بر یادگیری و حافظه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Morphine Effect on Diagnosis of Acute Appendicitis
بررسی اثر مورفین بر تشخیص آپاندیسیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Propofol Infusion on Lipid Profile of Patients Compared to Isoflurane Administration During Surgeries
بررسی تاثیر داروی هوشبر پروپوفول بر تغییرات سطح چربی خون در مقایسه با ایزوفلوران در بیماران تحت عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dendritic Cells and Antigen Specific T Cell Responses: Effect of Pregnant Mouse Serum
بررسی تأثیر سرم موش حامله بر روی سلولهای دندریتیک در القاء تحریک لنفوسیت‌های T و تولید سیتوکین‌های IL-10 و IFN-γ Dendritic Cells and Antigen Specific T Cell Responses: Effect of Pregnant Mouse Serum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Mechanical Traction on Patients with Mild and Moderate Cervical Osteoarthritis
بررسی اثر کشش مکانیکی در کاهش علائم استئوآرتریت خفیف تا متوسط گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Survival of Rhabdomyosarcoma and Related Factors in Children who Referred to the Hazrat-Ali Asghar Hospital Between 1993-2003
ارزیابی میزان بقاء و عوامل موثر بر آن در کودکان مبتلا به رابدومیوسارکوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Lactic Dehydrogenase Level in Cerebrospinal Fluid in Neonates
تعیین سطح طبیعی لاکتات دهیدروژناز مایع نخاع در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Prevalence of Gallstone in Ultrasonography of Gallbladder and Biliary Duct Among Hospitalized Patients in
بررسی فراوانی سنگ‌های صفراوی در سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) طی سالهای 83-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles