Journal archive for Google Scholar Robot!

Razi Journal of Medical Sciences

مجله علوم پزشکی رازیVolume 14, Number 55 (2007-7)


Postoperative Analgesia in Inguinal Herniorrhaphy: Infiltration of 0.25% Bupivacaine before Incision VS before Repair of Incision
در بی‌دردی بعد از عمل هرنیورافی اینگوینال، انفیلتراسیون بوپیواکائین 25/0% قبل از برش جراحی موثرتر است یا قبل از بستن برش جراحی؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Renal Proximal Tubular Function in Children Undergoing Chemotherapy in Ali Asghar Childrens Hospital
بررسی عملکرد لوله نزدیک کلیه در کودکان تحت شیمی درمانی در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pancreatic Tuberclosis: A Case Report
گزارش یک مورد سل لوزالمعده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive effect of 1,25 Dihydroxy Vitamin D3 in a Neuropathic Pain Model
بررسی اثر ضد دردی فرم فعال ویتامین D در یک مدل درد نوروپاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Success Rate of PCNL in Treatment of Renal Calculi in Patients with Congenital Renal Anomaly
بررسی میزان موفقیت جراحی پرکوتانئوس در درمان سنگ کلیه بیماران مبتلا به ناهنجاری‌های مادرزادی کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effect of Breast Feeding and Tube Feeding on O2 Saturation in Very low Birth Weight Infants
مقایسه اثر تغذیه با پستان مادر و تغذیه با لوله بر میزان اشباع اکسیژن شریانی در نوزادان با وزن تولد کمتر از 1500 گرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Analysis of Proteolytic Activity of 3C Protein in Human Parechovirus Type 1
بررسی مولکولی فعالیت پروتئولیتیکی پروتئین 3C در پاراکو ویروس انسانی تیپ یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Ages of Suspicion, Diagnosis, Amplification and Intervention In Deaf Children(2005)
بررسی سنین تردید، تشخیص، استفاده از سمعک و مداخله در کودکان ناشنوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Value of Immunohistochemistry in Comparison to Immofluorescence for Detecting Immune Deposits in renal Biopsy
بررسی ارزش تشخیصی روش ایمونوهیستوشیمی برای نمایش وجود رسوب ایمنی در مقایسه با روش ایمونوفلئورسانس در بیوپسی‌های کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Glioblastoma in an 18 Year Old Living Related Kidney Recipient
گزارش یک مورد گلیوبلاستوما در گیرنده 18 ساله کلیه از فامیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of 50 Cases of Spondylodiscitis: Clinical, Microbiological, Radiological Features and Treatment
بررسی 50 مورد اسپوندیلودیسکیتیس عفونی از نظر نماهای بالینی، میکروبیولوژی، رادیولوژی و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Radiographic Indices of Wrist in Instabilities of this Joint
بررسی اندکس‌های رادیوگرافیک مچ دست در بی‌ثباتی‌های این مفصل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Morphologic and Immunohistochemical Study of Gastrointestinal Stromal Tumors(GIST) and Value of C-kit Expression in their Histomorphologic Diagnosis
بررسی مورفولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی تومورهای استرومایی لوله گوارش و ارزش بروز c-kit در تشخیص هیستومورفولوژیک آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparsion between the effect of Heparin and Fragmin on Serum Lipid Levels of Hemodialysis Patients in the 15th Khordad Hospital During 9 Months
مقایسه اثر فراگمین با هپارین بر روی لیپیدهای سرم در طی 9 ماه در بیماران همودیالیزی بیمارستان پانزده خرداد تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The First Case Report on Neonatal Familial Oculocutaneous Albinism Associated With VACTERL Syndrome
گزارش اولین مورد سندرم فامیلی آلبینیسم چشمی ـ پوستی نوزادی در همراهی با سندرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of effects of Halothane, Isoflurane and Sevoflurane on depth of Anesthesia Using BIS Monitoring in Cochlear Implantation of Children Aged 2-6 Years Old, in Hazrat-e Rasool Akram Hospital
بررسی مقایسه‌ای تاثیر هالوتان، ایزوفلوران و سووفلوران بر عمق بیهوشی با استفاده از مانیتورینگ BIS در اعمال کاشت حلزون در کودکان 6-2 ساله در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، سال 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathologic Findings in 100 Patients with Chronic Otitis Media in Hazrat-e- Rasool Akram Hospital, Tehran
بررسی یافته‌های پاتولوژیک 100 بیمار مبتلا به التهاب مزمن گوش میانی در مراجعین به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Results of Opponensplasty in Patients in Shafa Rehabilitation Center Between 1974-2005
بررسی نتیجه عمل آپوننس پلاستی در بیمارانی که در بیمارستان شفایحیائیان از سال 1353 تا 1384 تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Significance of IgA Rheumatoid Factor, Anti-Myeloperoxidase, and Anti-Proteinase 3 Antibodies in Patients with Rheumatoid Arthritis
ارزش بالینی آنتی‌بادی‌های روماتویید فاکتور ایمونوگلوبین‌آ، ضدمیلوپراکسیداز و ضدپروتئیناز 3 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental study of Various Methods of Heparin Administration in Prevention of Adhesion in Infectious and Noninfectious Peritonitis in Guinea Pigs
مطالعه تجربی اثر روشهای مختلف تجویز هپارین در جلوگیری از چسبندگی در التهاب عفونی و غیرعفونی صفاق در خوکچه هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical and Psychological Interventions in Reducing the Risks of Drug Abuse and Improving the Psychological Status of Drug Addicts in Iranian Prisons
نقش مداخلات دارویی و روان‌شناختی در کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد در زندانیان معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Assessment of the Healing process of Two Kinds of Endochondral Bone Allografts with each other and with Intramembranous Allografts Assisted by Double Deantigenization
بررسی مقایسه‌ای روند ترمیم دو نوع آلوگرافت استخوانی داخل غضروفی با یکدیگر و با آلوگرافت‌های داخل غشایی همراه با آنتی‌ژن زدایی دو گانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Microimmunofluorescence, ELISA, Rapid Detection Kit(DIMA) and Gimenez Staining for Detection of Chlamydial Induced Cervicitis
بررسی مقایسه‌ای روشهای میکروایمونوفلئورسانس، الیزا، کیت تشخیص سریع Dima و رنگ‌آمیزی گیمنز در تشخیص سرویسیت کلامیدیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Level of the Pregnant Womens Knowledge Towards the Advantages and Disadvantages of Normal Vaginal Delivery and Cesarean Section, Tehran(2005)
بررسی سطح آگاهی زنان باردار نسبت به معایب و مزایای زایمان طبیعی و سزارین در تهران طی 6 ماهه اول سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Henoch-Schonlein Purpura Associated with Pseudomonas Septicemia
گزارش یک مورد هنوخ شوئن پورپورا به دنبال سپتی‌سمی پسودوموناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles