Journal archive for Google Scholar Robot!

Razi Journal of Medical Sciences

مجله علوم پزشکی رازیVolume 14, Number 56 (2007-11)


Does Antibiotic Reduce the Severity of Post Streptococcal Glomerulonephritis?
آیا مصرف آنتی‌بیوتیک از شدت تظاهرات بالینی گلومرولونفریت متعاقب استرپتوکوک می‌کاهد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alcoholic Extract of Ruta Graveolens on the Function of Reproductive System of Immature Female Balb/C Mice
بررسی اثرات عصاره الکلی گیاه Ruta graveolens بر عملکرد سیستم تولید مثل موشهای ماده نابالغ نژاد Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Iudr Radiosensitization in Multicellular Glioma Spheroids by Comet Assay
بررسی میزان حساس‌کنندگی پرتوی Iudr در مدل کشت اسفرویید از سلولهای گلیوما به روش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Frequency of Risk Factors of Cervical Cancer Among Women Attending General Hospitals in Tehran, 2005-2006
فراوانی عوامل خطر سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به بیمارستان‌های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discrimination of Salmonella Serotypes Isolated from Children Aged Less than 15yr. with Diarrhea by PCR-Ribotyping
بررسی قدرت تمایز سروتیپ‌های سالمونلا با تکنیک PCR-Ribotyping در سویه‌های جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال زیر 15 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Immune Response to Hepatitis B Vaccination in Acute Lymphoblastic Leukemia(ALL) Patients in the Maintenance Phase of Chemotherapy in Ali Asghar Hospital
پاسخ ایمنی به واکسن هپاتیت B در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد در فاز نگهدارنده شیمی درمانی در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Effect of Duration of Anesthesia on Appearance of Post Anesthesia Shivering after Limb Surgeries
بررسی تأثیر مدت زمان بیهوشی بر بروز لرز پس از بیهوشی در اعمال جراحی اندام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Sex Hormones and Interferon's Impacts on the Number of Relapses and the Progression of Disability in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis(RRMS)
مقایسه اثرات هورمون‌های جنسی و اینترفرون در بروز حملات و شدت ناتوانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عود کننده – بهبود یابنده(RRMS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Patellofemoral Pain and Radiographic Changes in Patients Aged 15 to 40 Years Old
بررسی ارتباط بین درد و تغییرات پرتونگاری در بیماران مبتلا به درد مفصل کشککی ـ رانی در سنین 40-15 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Endocannabinoid System on the Neurogenic Function of Rat Corpus Cavernosum
بررسی اثر سیستم کانابینوییدی اندوژن بر عملکرد عصبی بافت کورپوس کاورنوزوم دستگاه تناسلی خارجی موشهای صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sports on the Reduction of Cell Membtane Susceptibility, Antioxidant Defense and Oxidative Stress
تاثیر ورزش مستمر بر کاهش آسیب‌پذیری غشاء سلولی، وضعیت دفاع آنتی‌اکسیداتیو و استرس اکسیداتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the effect of Aluminium Hydroxide on the Wound Healing Process in Rat
بررسی اثرات هیدروکسید آلومینیم بر ترمیم زخم پوستی در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning of Hepatitis B Virus Surface Antigen(HbsAg) Encoded Gene in E.Coli
کلونینگ ژن کدکننده آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B در اشرشیاکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Status Epilepticus in Patients Admitted to the Pediatric Intensive Care Unit of Rasool Akram Hospital
بررسی تشنج پایدار در بیماران بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه کودکان بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Tramadol 50 and 100mg in Combination with 2% Lidocaine in Epidural Anesthesia for Lower Limb Orthopedic Surgery
بررسی اثر ترامادول با دوزهای 50 و 100 میلی گرم در ترکیب با لیدوکایین 2% در بی‌حسی اپیدورال در اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Serum C-Reactive Protein(CRP) Level and Sleep Disorders in Chronic Hemodialysis Patients
بررسی ارتباط بین سطح سرمی (CRP)C-Reactive Protein با اختلالات خواب در بیماران تحت همودیالیز مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Concurrent use of Fresh Garlic or Garlic Tablet with Lead Acetate on Lead(Pb) Burden in Serum and Some Body Tissues of Dog
تاثیر استفاده همزمان سیر تازه یا قرص سیر با تجویز استات سرب بر میزان سرب در سرم و برخی از بافتهای بدن سگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dietary administration of Cis and Trans Fatty acids on Learning Impairment Induced by Pentylenetetrazol Kindling in Male Rats
اثر تجویز خوراکی اسیدهای چرب سیس و ترانس بر روی اختلال یادگیری ایجاد شده در اثر کیندلینگ شیمیایی در موشهای صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Intra-Articular Pethidine and 0.5% Bupivacaine at the end of Knee Arthroscopy on Postoperative Analgesia
مقایسه اثرات تزریق داخل مفصلی پتیدین با بوپیواکایین 5/0% پس از پایان آرتروسکوپی زانو بر میزان بی‌دردی بعد از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nalidixic Acid Resistance Rate in Typhoidal and Non-Typhoidal Salmonella Isolated from Hospitalized Patients During One Year Period (2005-2006)
بررسی میزان مقاومت به نالیدیکسیک اسید در سالمونلاهای تیفوئیدی و غیرتیفوئیدی جدا شده از بیماران بستری در یک دوره یکساله 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Congenital Rubella Syndrome after Inadvertent MR Vaccination of Pregnant Women in 2003
تعیین فراوانی سندرم سرخجه مادرزادی متعاقب واکسیناسیون سرخک ـ سرخجه تصادفی زنان باردار در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Trp64Arg Polymorphism of the β3-Adrenoreceptor Gene, Body Mass Index and Serum Leptin Level in Tehran Lipid and
ارتباط پلی‌مورفیسم Trp64Arg ژن β3-Adrenoreceptor، نمایه توده بدنی و غلظت سرمی لپتین در مطالعه قند و لیپید تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Education's effect on Quality of Life in Patients under P-D Feron Treatment
بررسی اثر آموزش بر بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با پی‌دی‌فرون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract of the Aerial Part of the Ruta Graveolens on the Spermatogenesis of Immature Balb/C Mice
اثر عصاره آبی بخشهای هوایی گیاه سداب بر اسپرماتوژنز در موشهای نابالغ Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation Between Respiratory Rate and Arterial O2 Saturation by Pulse Oximetry in Newborns
بررسی رابطه میان تعداد تنفس و اشباع اکسیژن شریانی به روش پالس اکسی‌متری در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles