Journal archive for Google Scholar Robot!

Razi Journal of Medical Sciences

مجله علوم پزشکی رازیVolume 13, Number 53 (2007-1)


A Survey of the Presence of Infundibular Tilt of Normal Pituitary Gland in Adults through MRI(Magnetic Resonance Imaging)
بررسی وجود انحراف طرفی ساقه غده هیپوفیز نرمال در افراد بالغ توسط MRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Tamoxifen on Ultrastructure and the Number of Hippocampal Cells in Rat’s Fetus and Neonate
اثرات تاموکسیفن بر فراساختار و تعداد سلولهای هیپوکامپ جنین و نوزاد The Effects of Tamoxifen on Ultrastructure and the Number of Hippocampal Cells in Rat’s Fetus and Neonate
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Primary Hydatid Cyst of the Mediastinum
گزارش یک مورد ابتلا اولیه به کیست هیداتید مدیاستن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Nasopharyngeal Neuroendocrine Carcinoma
معرفی یک مورد بیمار مبتلا به کارسینوم نورواندوکرین نازوفارنکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effect of Iron Therapy on Cognitive Function in Women with Iron Deficiency Anemia
بررسی تاثیر درمان با آهن خوراکی بر عملکرد شناختی زنان مبتلا به کم خونی فقر آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Extra-Amniotic Normal Saline Infusion(EASI) per se or Combined with Dexamethasone on Labor Induction
بررسی اثر انفوزیون اکسترا آمنیوتیک نرمال سالین به تنهایی و توام با دگزامتازون برای القاء زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Antimeasles Antibody in the Serum of Military Students after Mass Vaccination in Iran
فراوانی آنتی‌بادی ضد سرخک در سرم دانشجویان نظامی، بعد از واکسیناسیون سراسری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Relation between Diabetic Neuropathy & HbA1C Concentration
بررسی ارتباط نوروپاتی دیابتی با غلظت هموگلوبین گلیکوزیله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adrenal Myelolipoma: A Report of Two Cases
معرفی 2 مورد میلولیپوم آدرنال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Phenylalanine Metabolites on the Binding of HK-I (Hexokinase Type I) to Rat´s Brain Mitochondria
بررسی اثر متابولیت‌های فنیل‌آلانین بر میزان اتصال هگزوکیناز تیپ I به میتوکندری مغز موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Acupressure on the Reduction of PONV(Postoperative Nausea and Vomiting) after Adenotonsilectomy
اثر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی آدنوتونسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Alveolar Soft Part Sarcoma with Metastasis to Cerebellum
گزارش یک مورد نادر بروز اولیه سارکوم آلوئولار بافت نرم با متاستاز به مخچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Prevalence of Fallopian Tube Abnormality in Primary and Secondary Infertility Based on Hysterosalpingography Findings
بررسی شیوع پاتولوژی لوله‌های رحمی در بیماران مبتلا به نازایی اولیه و ثانویه، بر اساس یافته‌های هیستروسالپنگوگرافی Evaluation of the Prevalence of Fallopian Tube Abnormality in Primary and Secondary Infertility Based on Hysterosalpingography Findings
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hip Position on Electromyographic Activity of some Hip and Knee Muscles while Squatting
بررسی تاثیر وضعیت مفصل ران بر فعالیت الکتریکی برخی از عضلات زانو و ران در حین چمباتمه زدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Key Factors in Nurses’ Reaction to Burnout: A Qualitative Study
عوامل موثر در پاسخ پرستاران به فرسودگی شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Transformation of Toxoplasma Gondii Surface Antigen 1 (SAG1) in Eschershia Coli(TG1 & DH5a)
کلونینگ ژن بیان کننده آنتی‌ژن سطحی 1(SAG1) توکسوپلاسما گوندی و ترانسفورماسیون آن در دو سویه DH5a و TG1 اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Effect of Paracetamol and Remifentanil on the Depth of BIS-guided Anesthesia in Endoscopic Sinus Surgery
بررسی مقایسه‌ای انفوزیون مداوم رمی‌فنتانیل و پاراستامول بر میزان عمق بیهوشی با مونیتورینگ BIS در اعمال جراحی اندوسکوپی سینوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Diagnostic Value of C-Reactive Protein Test in Patients with Suspected Acute Appendicitis
تعیین ارزش تشخیصی آزمایش C-Reactive Protein در موارد مشکوک به آپاندیسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Value of Routine Histopathology in Adenotonsilectomy
بررسی ارزش انجام هیستوپاتولوژی روتین اعمال جراحی لوزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microcystic Adnexal Carcinoma of Posterior Neck: A Case Report
گزارش یک مورد کارسینوم آدنکسال میکروسیستیک خلف گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laryngeal Adenoid Cystic Carcinoma: A Case Report
گزارش یک مورد آدنویید کیستیک کارسینوما در حنجره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Diabetes Mellitus in Patients with Sepsis
بررسی فراوانی دیابت قندی در بیماران مبتلا به سپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cellular Immune System Activity in Patients with Head and Neck Tumors and its Relationship with Diagnosis, Stage and Prognosis of the Disease
بررسی فعالیت سیستم ایمنی سلولی در بیماران مبتلا به تومورهای سر و گردن و تعیین ارتباط آن با تشخیص، گستردگی و پیش‌آگهی بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability of Timing of Muscle Activity Measurements of Ankle Musculature in Reaction to Various Angles of Sudden External Oblique Perturbation
بررسی تکرارپذیری مقادیر زمان‌بندی فعالیت واکنشی عضلات مچ پا در مقابل زوایای مختلف اغتشاش بیرونی ناگهانی در صفحه مایل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Follow-up Study of 115 Children with Dilated Cardiomyopathy
پیگیری و سرنوشت 115 کودک مبتلا به کاردیومیوپاتی اتساعی اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles