Journal archive for Google Scholar Robot!

Razi Journal of Medical Sciences

مجله علوم پزشکی رازیVolume 13, Number 52 (2006-9)


The Study of Demographic Characteristics of Suicide Attempters Attending Emergency Rooms of Karaj Hospitals in 2003-2004
بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی اقدام‌کنندگان به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس‌های شهر کرج در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Bronchoscopy and High Resolution Computed Tumography Scan Results in Patients with Hemoptysis and Normal Chest X-Ray Referred to 505 Hospital
بررسی نتایج برونکوسکوپی و سی‌تی‌اسکن تفکیک بالای قفسه سینه در بیماران با شکایت خلط خونی و عکس قفسه سینه طبیعی مراجعه کننده به بیمارستان 505 نزاجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Status of Sport Activities in Women and Men Working at Iran University of Medical Sciences and Health Services
مقایسه وضعیت فعالیت‌های ورزشی زنان و مردان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران، سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Number of Blood Product Transfusions in Premature Infants in Hazrat Rasoul Hospital: Limitations and Problems
بررسی دفعات تجویز فرآورده‌های خونی به نوزادان نارس در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) و مشکلات و محدودیت‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

C57BL/6 The Effect of Vitamin D3 on the Inhibition of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in C57BL/6 Mice
تاثیر ویتامین D3 در جلوگیری از پیشرفت بیماری انسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موشهای نژاد C57BL/6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Causing Patient’s Trust in Nurse from Patients’ Perspective
دیدگاه بیماران در مورد عوامل موثر بر جلب اعتماد بیمار نسبت به پرستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lymphocyte Subsets and Antigen-Specific IgE in Mucosal Secretions in Patients with Nasal Polyp
بررسی گروه‌های لنفوسیتی و IgE اختصاصی در ترشحات مخاط بیماران مبتلا به پولیپ بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Frequency of Radiological Changes of Osteoarthropathy in Hand Joints in Hemodialysis Patients Referred to Hashemi-Nejad Hospital, Tehran(2003-2004
بررسی میزان فراوانی تغییرات رادیولوژیک استئوآرتروپاتی مفاصل دست در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد تهران در سال 83-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Bacterial Meningitis after Brain Surgery, Firoozgar Hospital (1999-2004
فراوانی مننژیت باکتریال به دنبال جراحی مغز، بیمارستان فیروزگر 83-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sprague Dawley The Effect of Lipopolysaccharide(LPS) on Nitric Oxide(NO) and Glucose Concentration in the Serum of SD Rats(Sprague Dawley
بررسی اثر لیپوپلی‌ساکارید بر میزان نیتریک اکساید و گلوکز سرم خون موش صحرایی نژاد Sprague Dawley
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cardiopulmonary and Cerebral Resuscitation(CPCR) Outcome in Emergency Department of Hazrat Rasoul-e-Akram Hospital from June 2003 to April 2004
بررسی پیامد احیای قلبی ـ ریوی و مغزی انجام شده در دپارتمان اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از تیرماه 1382 لغایت پایان اردیبهشت ماه 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Applying Continuous Care Model on Quality of Life in Hemodialysis Patients
بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Gall Bladder Carcinoma Frequency in Cholecystectomy Performed in Hazrat Rasoul Hospital(1993-2002)
بررسی درصد فراوانی کارسینوم کیسه صفرا در اعمال کله‌سیستکتومی انجام شده در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از سال 1372 الی 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ATRA he Effects of Cytotoxicity, Differentiation and Apoptosis of Viscum Album Lectin Extract on HL60 Cells Individually and in Combination with ATRA
بررسی اثرات سیتوتوکسیک، تمایز و ایجاد آپوپتوز عصاره گیاهی ویسکام آلبوم بر روی سلولهای لوسمیک HL60 به تنهایی و در ترکیب با ATRA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuropsychiatric Manifestation of Systemic Lupus Erythematosus in a Child: A Case Report
تظاهرات عصبی ـ روانی لوپوس اریتماتوی سیستمیک در یک کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the Effect of Premarital Health Counseling on Girls’ Awareness
بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهی دخترانStudy on the Effect of Premarital Health Counseling on Girls’ Awareness
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizational Commitment from Nursing & Midwifery Faculty Members’ Perspective
بررسی مفهوم تعهد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Jaw Cysts(Odontogenic Cysts, Tumors & Mesenchymal Lesions) and Correlation of Clinicoradiopathologic Features of Them
میزان شیوع کیست‌های فکی(کیست‌ها و تومورهای ادنتوژنیک و ضایعات مزانشیمی) و ارتباط یافته‌های کلینیکی، رادیولوژیکی و پاتولوژیکی آنها با یکدیگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oxidative Stress Induced by Cigarette Smoking on the Activities of Hexokinas and Pyruvate Kinase Glycolytic Enzymes in Erythrocytes of Smokers
تأثیر استرس اکسیداتیو حاصل از مصرف سیگار بر فعالیت آنزیم‌های گلیکولیزی هگزوکیناز و پیروات کیناز در اریتروسیت‌های افراد سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Therapy in Preterm Premature Rupture of Membrane
بررسی اثر آنتی‌بیوتیک درمانی در پارگی زودرس پیش از ترم کیسه آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Hubble-Bubble(Waterpipe) Smoking on Pulmonary Function in Patients with Respiratory Symptoms Referred to Hazrat Rasoul and Haft-e-Tir Hospitals in Tehran
تعیین ارتباط کشیدن قلیان با تغییرات ایجاد شده در شاخص‌های اسپیرومتری در افراد با شکایات تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان‌های حضرت رسول اکرم(ص) و شهدای هفتم‌تیر شهر تهران Evaluation of the Effects of Hubble-Bubble(Waterpipe) Smoking on Pulmonary Function in Patients with Respiratory Symptoms Referred to Hazrat Rasoul and Haft-e-Tir Hospitals in Tehran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Toxocariasis Seroprevalence in Children (2-12 Years Old) from Mahidasht Area of Kermanshah Province (2003-2004
بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوکاریازیس در کودکان 12-2 سال منطقه ماهیدشت از استان کرمانشاه، سال 83-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Immunoglobulin Classes and Subclasses and Lymphocytes’ Phenotypes in Children Undergoing Adenotonsillectomy in ENT and Head & Neck Research Center (Rasoul-e-Akram Hospital)
بررسی غلظت گروه و زیرگروه‌های ایمنوگلوبولین و فنوتیپ لنفوسیتی در کودکان قبل و بعد از عمل برداشت آدنویید و لوزه‌ها در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Overweight Prevalence among Tehrani Children and Adolescents: Comparison of Three Different Definitions
تغییرات شیوع اضافه‌ وزن در کودکان و نوجوانان تهرانی: مقایسه سه تعریف مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Beijing Genotype of Mycobacterium Tuberculosis Isolated from Tuberculosis Patients
بررسی میزان وفور ژنوتیپ بیجینگ در سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مسلولThe Frequency of Beijing Genotype of Mycobacterium Tuberculosis Isolated from Tuberculosis Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles