جلد 26، شماره 7 - ( 7-1398 )                   جلد 26 شماره 7 صفحات 77-66 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sabzevari H, Arsham S, Parvinpor S. Effect of rhythmic motor games on Motor Proficiency, educational achievement and self-esteem in children with Developmentally Coordination Disorder. RJMS 2019; 26 (7) :66-77
URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-5639-fa.html
سبزواری حامد، ارشم سعید، پروین پور شهاب. تأثیر بازی‌های حرکتی ریتمیک بر تبحر حرکتی، پیشرفت تحصیلی و عزت‌نفس کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی. مجله علوم پزشکی رازی. 1398; 26 (7) :66-77

URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-5639-fa.html


دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، hamedsabzevari68@yahoo.com
چکیده:   (4260 مشاهده)

زمینه و هدف: اختلال هماهنگی رشدی یک اختلال بارز در کودکان دبستانی است که تبحر حرکتی، تحصیلی و عزت‌نفس کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر بازی‌های حرکتی ریتمیک بر تبحر حرکتی، پیشرفت تحصیلی و عزت‌نفس کودکان با اختلال هماهنگی رشدی است.
روش کار: روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 36 کودک دارای اختلال هماهنگی رشدی، با دامنه سنی ده تا یازده سال با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از مدارس ابتدایی منطقه 6 شهر تهران انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل (18 نفر) و تجربی (18 نفر) قرار گرفتند. برای تشخیص اختلال هماهنگی رشدی از پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T)، برای پیشرفت تحصیلی از معدل دروس فارسی، ریاضی، علوم و املاء استفاده شد. همچنین برای ارزیابی عزت‌نفس و تبحر حرکتی به ترتیب از پرسشنامه کوپر اسمیت (SEI) و فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی ویرایش دوم استفاده شد. گروه تجربی به مدت 12 هفته و 36 جلسه به تمرین بازی‌های حرکتی ریتمیک پرداختند، اما گروه کنترل در این مدت فعالیتی انجام ندادند. بعد از پایان مداخله متغیرها اندازه‌گیری شدند و داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس در سطح خطای 05/0 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تمرین بازی‌های حرکتی ریتمیک تأثیر معناداری بر تبحر حرکتی (000/0 P=، 93/1F=)، پیشرفت تحصیلی  (000/0 P=، 64/61F=) و عزت‌نفس  (000/0 P=، 67/32F=)، کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل داشته است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود برای بهبود تبحر حرکتی، پیشرفت تحصیلی و عزت‌نفس کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی از بازی‌های حرکتی ریتمیک استفاده شود.
 

متن کامل [PDF 771 kb]   (5530 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب ورزش

فهرست منابع
1. 1. Shahbazi S, Rahmani M, Heyrani A. The effects of sensory-motor integration on Balance and Reaction time in children with Developmental Coordination Disorder. mrj. 2016; 9 (S3) :1-9. (Persian)
2. 2. Zwicker J.G MC, Harris S.R, Boyd L.A. Developmental coordination disorder: A review and update. european journal of p a e d i a t r i c neurology 1 6 ( 2 0 1 2 ) 573 – 581.
3. 3. Mohammadi khozani Z. Developmental Coordination Disorder: A review and update. Exceptional Education. 2016; 4 (141) :70-77. (Persian).
4. 4. Malekpour M, Mohammadi Khozani Z, Ghamarani A, Yarmohammadian A. Prevalence of Developmental Coordination Disorder and Its Relationship with Demographic Factors among First and Second Grade Students of Primary School in the City of Isfahan. MEJDS. 2015; 5 :220-229. (Persian)
5. 5. Zarezade M, sahebozamani M, Farahmand S. prevalence of developmental coordination disorder in female 9 to 11 years of Fars Province: (khorrambid city). Exceptional Education. 2016; 9 (137) :27-33. (Persian)
6. 6. Gallahue dL, ozmun johan C. Understanding Motor development : infants, children, adolescents, adults, 7 th ed. 2012. Pp: 199-200.
7. 7. Jokar tang karami, S. Shaikh, M. Bagharzadeh, F. The Effect of a Period of Selected Physical Activity on Improving Gross Motor Skills in Children with Developmental Coordination Disorder (DCD). Journal of Growth and Motor Learning. 2018: 10 (1): 23-36 . (Persian)
8. 8. Jokartang Karami S, Sheikh, M, Jamshidi, A . Effect of a training program period on improving the skills of children with developmental coordination disorder. Motor behavior. 2015:6 (18): 5-30. (Persian)
9. 9. Rezaie S, Arab Ameri, Elaheh, Sohrabi, Mirefaz. . Eight weeks of selected physical exercise training on the balance of children with developmental coordination disorder (DCD). Journal of Rehabilitation Sciences, . 2017: 5 (4): 57-64. (Persian)
10. 10. Shahrbanian, SH. Hashsmi, A. The Effects of Core Stabilization Training on Balance and Reaction Time in Children with Developmental Coordination Disorder. 2018:8 (16) :83-91. (Persian)
11. 11. Moradi H KE, Teymoori S, Shayan-Noshabadi A. The effect of Spark motor program on sensorymotor functions in children with developmental coordination disorder. . Feyz 2015: 19 (5): 391-8. (Persian)
12. 12. NamdarTajri S, Farokhi, A, Rostami, R, Kurdish, M. R, Moghadas Tabrizi, Y. Effect of physical activity intervention on Motor Proficiency in boys aged 7-10 years with developmental coordination disorder. Journal of Sport Management and Motor Behavior, . 2015: 11 (22): 59-68. (Persian)
13. 13. Mohamadi Orangi. B. Yaali, R, Shahrzad. N. The effect of Eight Weeks Aerobic Rhythmic Exercises with Music on Motor Proficiency, Anxiety and Depression in Children with Developmental Coordination Disorder. Motor Behavior Winter 2018:9 (30): 57-70. (Persian)
14. 14. Wisdom SN DM, Piek JP, Hay D, Hallmayer J. Can autism, . language and coordination disorders be differentiated based on ability profiles? . Eur Child Adolesc Psychiatry. 2007 (3). 16. 86-178.
15. 15. Barzegar Bafrooei K, Mirjalili M, shirahany A. The Role of Motion Games, Art and Music in Reducing Behavioral Problems in Children with Learning Disabilities. Exceptional Education. 2015; 7 (135) :52-62. (Persian)
16. 16. Kazemi Y, Heyrani, A, Mehrabian, Gh. Influence of native games on motor Development and aggression of pre-school children. . Development and Motor Learning Journal. 2016: 8 (4): 593-606. (Persian)
17. 17. Khodadadi M.R, Najder-Homati, B, Fayyad Fathi, M. Relationship between motivation of sport participation, vitality and happiness with academic achievement of first grade boys in Bonab city. Research in sport education. 2017:5 (13): 155-74. (Persian)
18. 18. Fallahi AA, Abdolahi, M. H. The Relationship between Physical Preparedness and Academic Achievement among High School Students. QJOE. 2017: 33 (2) :133-52. (Persian)
19. 19. Piek J, P. Baynam, G, B, & Barrentt, C. The relationship between fine and gross motor ability, self perception and self-worth in children and adolescent. . Human MOvement Science. 2006: 25, 65-75. (Persian)
20. 20. Janssen, A. K. IDS, John P Allegrante,. Health Behavior and Academic Achievement Among Adolescents: The Relative Contribution of Dietary Habits, Physical Activity, Body Mass Index, and Self-Esteem. Health Education & Behavior. 2010: 37 (1): 5. 1-64.
21. 21. Carlson SA FJ, Lee SM, Maynard LM, Brown DR, Kohl HW 3rd, Dietz WH. Physical education and academic achievement in elementary school: data from the early childhood longitudinal study. Am J Public Health. 2008: 98 (4): 721-7.
22. 22. Ghorbani Qahfarhi, L, Qaisari, N. The effect of morning exercise on the academic achievement of first grade, second and third year elementary school students. Journal of Applied Research in Sport Management,. 2017: 6 (21): 97-106. (Persian)
23. 23. Yasami M, Shahrzad, N., Ghadiri, F., and Hatami Shahmir, E. . Effects of Teacher Centered and Mastery Motivational Climate Approach on self-esteem and Fundamental Movement Skills in Children. . Journal of Sport Psychology Studies. 2017:19; Pp: 23-40. (Persian)
24. 24. Pellegrini, A.D. The relationship between kindergartners' play and achievement in prereading, language, and writing psychology in schools Journal. 1980: Volume17, Issue4. 530-5.
25. 25.Shahbazi S, Heyrani, Ali. . The effect of sensory-motor integration activities on the attention and memory of children with developmental coordination disorders (DCD). Research on sports management and motor behavior. 2018:14 (28): 247-58. (Persian)
26. 26. Zarei. J, Taheri. H.R, Sohrabi. M, Ghasemi. A. The Effect of Individual, Group and Cooperative Special Practices on the Cognitive and Social Function of Children Aged 9-12 Years with Development Coordination Disorder. Motor Behavior. Spring 2018; 10 (31): 177-94. (Persian)
27. 27. Ghorbanpour K, Pakdaman, M, Rahmani, M. B, Hosseini, Gholam Hossein. Effect of aerobic rhythmic movement training and games on short-term memory function and auditory memory of students with learning disabilities. Quarterly journal of Nasim Sanjordisti. 2013:1 (4): 35-44. (Persian)
28. 28. Colwell C. M. Mulless j. Music activities(signing vs. chanting) as a vehicle for reading Fombo accuracy of children with disabilities: A pilot study. . Music Therapy Perspectives,. 2002: 20: pp 13-9.
29. 29. Salehi H, Zarezadeh M, Salek B. Validity and Reliability of the Persian Version of Motor Observation Questionnaire for Teachers (PMOQ-T). IJPCP. 2012; 18 (3) :211-219. (Persian)
30. 30. Farahani A, Keshavarz, L, Noviyan, S. The effect of morning exercise on the academic achievement of female students in the city of Sabzevar. Contemporary Research in Sport Management. 2012:1 (): 15-26. (Persian)
31. 31. Astadyan M SM, Mehrabizadeh Honarmand M. Effect of group counseling based on rational - emotional - behavioral Ellis, on test anxiety and self-esteem of middle school students in third grade girl PA. Teach Learn Stud. 2009: 1(2): 1-18. (Persian)
32. 32. Izadi M, hojjati H. The effect of poetry reading on self esteem of preschool children . JPEN. 2017; 4 (1) :51-58. (Persian)
33. 33. Kreskian, A. Unconscious Instruments / Inspired by Cooper Smith. Journal development School consultant. 2010:Fifth period / number 4 / summer. 54-6. (Persian)
34. 34. Bruininks R, & Bruininks, B. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (2nd ed.). Minneapolis, MN: NCS Pearson. 2005.
35. 35. Gharaei E, Shojaei M, Daneshfar A. Sensitivity and Specificity of the Bruininks–Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition-Short Form in Preschool Children with Developmental Coordination Disorder. J Res Rehabil Sci. 2017; 13(1): 22-7. (Persian)
36. 36. Peasant M, Karimi, Narges, Taghipour Javan, Abbasali, Hassan-Najjdolar, Fahimeh, Pakiseh, Ali. . The Effectiveness of Rhythmic (Rhythmic) Motion Games on the Exercise Performance of Children with Early Pre-Primary Neuropsychological Learning disabilities. 2013: 2 (1): 53-77. (Persian)
37. 37. Pourhosseini F, Tahmasebi Borujeni, Shahzad. The effect of slow and slow music on the perception of young athlete girls in fatigue. Journal of Development and Motor Learning. 2018: 10 (1): 61-77. (Persian)
38. 38. Hamami S, Nazakat al-Husseini, Maryam, Yousefi, Somayeh. Effect of perceptual-motor exercises on the academic performance of primary school and sixth grade primary school children. Journal of Development and Motor Learning. 2017: 9 (4): 577-96. (Persian)
39. 39. Yang Y-TC. Building virtual cities, inspiring intelligent citizens: Digital games for developing students’ problem solving and learning motivation. Computers & Education. 2012:Volume 59, Issue 2, September 2012, Pages 365-377.
40. 40. Dehghani M KN, Taghipur javan AA, Hassan Nataj Jelodar F, Zaidi Abadi. Effectiveness games rhythmic movement (dance) on the executive function of children with learning disabilities, developmental neuropsychology preschool,. learning disabilities,. 2013: No. 2,2013, pp 77-53. (Persian)

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb