جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای قاطعیـت؛ اضـطراب حالت و صفت؛ دانشجویان علوم پزشکی.

سرور خاطری، فایق یوسفی،
جلد 25، شماره 10 - ( 10-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: اضطراب صفت حالت یکی از اختلالات روان‌پزشکی است. این مطالعه با هدف تعیین ارتبـاط قاطعیت با اضطراب صفت-حالت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 96-97 انجام شده است.
روش کار: این مطالعه‌یک نوع مطالعه مقطعی (توصیفی تحلیلی) بود که تعداد نمونه آن 385 (173 پسر و 212 دختر) بوده است. روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی طبقه‌ای بود. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد شده اسپیلبرگر و همکاران (1970) برای اندازه‌گیری اضطراب صفت حالت و پرسشنامه قاطعیت گامبریل و ریچی (1997) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. سطح معنی‌داری در این مطالعه زیر 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی دانشجویان مورد مطالعه 53/3±74/24 سال بود. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش اضطراب صفت و حالت در دانشجویان؛ میانگین نمره پرسشنامه قاطعیت افزایش پیدا می‌کند که نشان‌دهنده کاهش قاطعیت در دانشجویان است. در این مطالعه سن نیز ارتباط مثبت و معنی‌داری با میزان قاطعیت در دانشجویان نشان داد (0001/0p=).
نتیجه‌گیری: بـا توجه بـه ارتبـاط قاطعیـت و اضـطراب و تـأثیر آن‌ها بــر ســلامت روان، عملکــرد تحــصیلی و شغلی دانـشجویان، توجـه خـاص متخصـصان آموزش و برنامه‌ریزان نسبت به تعیین عوامـل بازدارنده و تسهیل کننده بـروز رفتـار قاطعانـه؛ افزایش کارایی نظـام‌هـای مـشاوره‌ای جهت افـزایش قاطعیت و کاهش اضطراب، ضروری می‌باشد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb