جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای سایتوکاین

علیرضا کنگرانی فراهانی،
جلد 22، شماره 132 - ( 3-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: لشمانیوز یک بیماری انگلی با اشکال بالینی متفاوت است که توسط گونه‌های مختلف لشمانیا ایجاد می‌شود. این انگل پس از فاگوسیته شدن توسط ماکروفاژها با جلوگیری از وقوع انفجار تنفسی در مقابل مکانیسم‌های انهدامی ماکروفاژ مقاومت می‌کند. پاسخ‌های ایمنی ذاتی به خصوص سایتوکاین‌هایی مثل Tumor Necrosis Factor-α نقش مهمی در تقویت عملکرد ماکروفاژها و از بین بردن انگل ایفا می‌کنند. در این مطالعه به منظور روشن شدن نقش ایمنی ذاتی در ایجاد مقاومت بر علیه لشمانیوز جلدی، میزان سایتوکاین TNF-α در افراد سالم ساکن در اصفهان اندازه گیری و با نتایج حاصل از ساکنین در تهران مقایسه شد.

روش کار: از تعداد 50 فرد سالم از اهداکنندگان خون تهران و 50 نفر از مراجعین مرکز انتقال خون اصفهان خونگیری و سطح سرمی TNF-α با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد و نتیجه با آزمون آماری تی بررسی شد.

یافته ها: مقادیر حاصل از اندازه گیری TNF-α در سرم افراد مورد مطالعه در ساکنین تهران و اصفهان به ترتیب 21/3± 1/11 پیکوگرم بر میلی لیتر و 43/6±4/55 پیکوگرم بر میلی لیتر بود. آنالیز آماری این نتایج با استفاده از آزمون آماری تی نشان داد میزان TNF-α در ساکنین اصفهان به طور معنا داری بیشتر از افراد سالم ساکن در تهران می‌باشد (085/0p=).

نتیجه گیری: باتوجه به مطالعات مقدماتی که بیانگر وجود مقاومت طبیعی و نسبی در ساکنین اصفهان در مقابل لشمانیوز می‌باشد، بالا بودن سطح سرمی TNF-α که یکی از سایتوکاین‌های مهم در ایمنی برعلیه این بیماری می‌باشد می‌تواند موجب مقاومت طبیعی در این افراد شود.


فرین ملکی فرد، نوروز دلیرژ، رحیم حب نقی، حسن ملکی نژاد،
جلد 23، شماره 149 - ( 8-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: آل ترانس رتینوئیک اسید (ATRA) دارای فعالیتهای بیولوژیکی مختلفی از جمله تعدیلگر ایمنی در تعدادی از بیماریهای التهابی و خودایمن می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات آل ترانس رتینوئیک اسید در درمان دیابت خودایمن در موش و تاثیر آن در بیان ژن peroxisome proliferator- activated receptor gamma (PPARγ) بود.

روش کار: دیابت بوسیله چندین دوز متوالی و کم استرپتوزوتوسین (STZ) در موش‌های نر C57BL/6 القا شد (روزانه 40 میلی‌گرم به ازائ هر کیلوگرم وزن بدن برای 5 روز متوالی). بعد از القای دیابت، موش‌ها تحت درمان با ATRA به مدت 21 روز (روزانه 20 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و به صورت داخل پریتوئن) قرار گرفته و سطح قند خون در روز‌های 0، 7، 14 و 21 پس از ابتلا به دیابت حاصل از القائ STZ اندازه‌گیری شد. سلول‌های طحالی از نظر میزان تولید سایتوکاین‌ها بوسیله تست الایزا و تغییرات سیستم ایمنی در طحال توسط semi-quantitative RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه بین گروه‌ها استفاده گردید. در تمام بررسی‌ها 05/0 p<به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: درمان توسط ATRA مانع از افزایش قند خون در موش‌های دیابتی شد. درمان با ATRA به طور قابل توجهی باعث مهار تولید سایتوکاین‌های پیش التهابی IL-17 و IFN-γگردید در حالی که باعث افزایش سطح سایتوکاین ضد التهابیIL- 10  و افزایش بیان ژن peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ)  در طحال در مقایسه با گروه کنترل دیابتی شد.

نتیجه گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهد که ATRA ممکن است اثر درمانی در برابر تخریب خودایمن سلول‌های بتا پانکراس در طی دیابت نوع 1 ناشی از القائ توسط STZ در موش داشته باشد.


احسان حسینی، محمدرضا ذوالفقار دیدنی، بابک احمدی، کاظم خدائی،
جلد 28، شماره 2 - ( 2-1400 )
چکیده

زمینه و هدف: به نظر می‌رسد تمرینات ورزشی به عنوان یک مداخله غیر دارویی پتانسیل خوبی برای درمان و کنترل بیماری‌های با التهاب عصبی به ویژه  بیماری مولتیپل اسکلروزیس دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات فانکشنال ترکیبی بر سطوح سرمی IL-17، IL-10، خستگی و ترکیب بدنی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه­تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون است. 20 زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عود کننده- فروکش کننده به­طور تصادفی به دو گروه تمرین فانکشنال ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. تنها 16 نفر توانستند تمام مراحل پژوهش حاضر را کامل کنند. گروه تمرین هشت هفته و هر هفته سه جلسه در یک برنامه تمرین فانکشنال ترکیبی شرکت کردند. خون­گیری جهت تعیین سطوح سرمی IL-17 و IL-10  به روش الایزا در پیش و پس­آزمون انجام شد. شدت خستگی و ترکیب بدنی به ترتیب  با استفاده از مقیاس شدت خستگی (Fatigue Severity Scale-FSS) و روش آنالیز بایو الکتریکال ایمپدنس ارزیابی شد. برای آنالیز داده­ها از آزمون تحلیل واریانس ترکیبی (Mixed ANOVA) و آزمون­های T مستقل و زوجی استفاده شد.
یافته ­ها: تمرینات فانکشنال ترکیبی منجر به کاهش معنی دار IL-17 و شدت خستگی نسبت به گروه کنترل و پیش­آزمون شد. همچنین، باعث افزایش معنی­دار IL-10 نسبت به گروه کنترل و پیش­آزمون شد. درصد چربی بدن در گروه تمرین به طور معنی­داری در گروه تمرین نسبت به پیش آزمون افزایش داشت. اما، وزن بدون چربی تغییر معنی داری در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نشان نداد.
نتیجه ­گیری: به نظر می­رسد تمرینات فانکشنال ترکیبی که ماهیت کاربردی و قابلیت اجرا در منزل را دارد، با تغییرات در سایتوکین­ها اثرات ضد­التهابی مفیدی دارد. این امر می­تواند منجر به کاهش شدت خستگی و بهبود عوارض ناشی از بیماری در بیماران مولتیپل اسکلروزیس شود. همچنین، باعث بهبود ترکیب بدنی در این افراد شود.
ماندانا شکرچیان، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی،
جلد 29، شماره 11 - ( 11-1401 )
چکیده

زمینه و هدف: هنوز تأثیر تمرین شنا بر  سطوح  سایتوکاین­های پیش التهابی و التهابی نظیر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 و در نتیجه بر میزان حافظه فضایی در رت‌های بالغ  به طور دقیق مطالعه نشده است؛ لذا هدف این مطالعه تعیین اثر تمرین شنا بر حافظه فضایی و سطوح التهاب هیپوکامپ در موش‌ها بود.
روش کار: موش­های نر نژاد C57BL6 با (سن تقریبی 10-11هفته) و (وزن 18-21 گرم) از انستیتو پاستور ایران تهیه و در شرایط نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی و دمای 23±1 درجه سانتیگراد و رطوبت 40-50 درصد نگهداری و آب و غذای کافی به صورت آزاد در دسترس آن­ها قرار داده شد. حیوانات به دو گروه بدون تمرین و با تمرین شنا (8 سر در  هرگروه) تقسیم شدند؛ سپس حیوانات تحت یک برنامه 4 هفته­ای تمرین شنا قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از آنالیز تی تست مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: موش­هایی که ورزش شنا تجربه کرده­اند سطح بالاتری از سایتوکاین اینترلوکین 10 را در هیپوکامپ خود نسب به گروه کنترل نشان داده اند و اثر معناداری تمرین شنا بر حافظه فضایی تایید شد. همچنین ورزش شنا منجر به کاهش سطح التهاب هیپوکامپ از طریق کاهش سطح اینترلوکین-6 در مقایسه با موش­های گروه کنترل شد.
نتیجه‌گیری: در مجموع، این مطالعه نشان می­دهد که ورزش شنا ممکن است بتواند به عنوان یک استراتژی غیردارویی مکملی برای درمان زوال شناختی در افراد مبتلا پیشنهاد گردد. با این وجود، مطالعات بیشتر باید بر پروتکل‌های آموزشی که می‌تواند در انسان استفاده شود، متمرکز شود.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb