جلد 26، شماره 1 - ( 1-1398 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 39-32 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران ، khazaei@toniau.ac.ir
چکیده:   (3381 مشاهده)
زمینه و هدف: فنیل کتونوری (PKU)، یک اختلال متابولیک است که به‌وسیله جهش‌هایی در ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز (PAH) ایجاد می‌شود. پس از تالاسمی، PKU به عنوان شایع‌ترین بیماری اتوزومال مغلوب در جمعیت ایرانی محسوب می‌شود؛ بنابراین شناسایی موتاسیون‌های عامل بیماری در این جمعیت حائز اهمیت است. مطابق پایگاه داده PAH یکی از اگزون‌هایی که دارای بیشترین تعداد آلل‌های موتانت می‌باشد اگزون 6 و اینترون‌های اطراف است. بر این اساس، این مطالعه برای شناسایی جهش‌های اگزون 6 ژن PAH در بیماران PKU استان گیلان و مقایسه آن با مطالعات انجام شده در سایر بخش‌های ایران طراحی شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، طی یک دوره یک ساله، تعداد 25 بیمار PKU و غیر خویشاوند (1 تا 21 سال) از نواحی مختلف استان گیلان شناسایی شد. پس از استخراج DNA ژنومی، شناسایی موتاسیون‌ها با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز-تعیین توالی صورت گرفت.
یافته‌ها: جهشها و پلی‌مورفیسم‌های شناسایی شده در این مطالعه به ترتیب شامل (4%) R176X و (46%) Q232Q می‌باشد. جهش R176X در 1 بیمار به‌صورت هموزیگوت مشاهده شد. این بیمار فنوتیپ mHPA داشته و والدین بیمار خویشاوند درجه سوم بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه در این مطالعه جهش R176X تنها در 4 درصد کروموزوم‌ها یافت شده است، بدست آوردن طیف کامل موتاسیون‌های ژن PAH در بیماران PKU استان گیلان نیازمند بررسی 12 اگزون دیگر می‌باشد. به‌علاوه با در نظر گرفتن تفاوت­ طیف جهش­های ژن PAH در بخش­های مختلف ایران، می‌توان با انجام مطالعات جامع در مناطق مختلف ایران، جهش­های خاص هر منطقه را شناسایی کرد و به‌منظور پیشبرد اهداف پیشگیرانه و درمانی آینده از آن‌ها بهره برد.
 
 
متن کامل [PDF 978 kb]   (1420 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک

فهرست منابع
2. 1. Fazeli Z, Vallian S. Phenylketonuria from genetics to clinics: An Iranian prospect. Iran J Biotech; 2011. 9(3): 163-172.
3. 2. Bik-Multanowski M, Kaluzny L, Mozrzymas R, Oltarzews M, Starostecka E, Lange A, et al. Molecular genetics of PKU in Poland and potential impact of mutations on BH4 responsiveness. Acta Biochim Pol; 2013. 60(4): 613-6.
4. 3. Biglari A, Saffari F , Rashvand Z, Alizadeh S, Najafipour R, Sahmani M, et al. Mutations of the phenylalanine hydroxylase gene in Iranian patients with phenylketonuria. Springer Plus; 2015. 4(1): 542.
5. 4. Zhou Y, Ma YX, Zhang QB, Gao WH, Liu JP,Yang JP, et al . Mutations of the phenylalanine hydroxylase gene in patients with phenylketonuria in Shanxi, China. Genet Mol Biol; 2012. 35(4): 709-713
6. 5. Silao CLT, Canson DM, Hernandez KN, Chiong MAD, Estrada SC, Padilla CD. Mutations of the phenylalanine hydroxylase (PAH) gene in Filipino patients with phenylketonuria. Acta Meda Philip; 2009. 43(2): 36-39
7. 6. Bagheri M, Abdi Rad I, Hosseini-jazani N, Zarrin R, Ghazavi A. Association between PAH mutations and VNTR alleles in the West Azerbaijani PKU patients. J Clin Med; 2014. 9(3): 242-247
8. 7. Zare-Karizi S, Hossini –Mazinani SM, Khazaei-koohpar Z, Seifati SM, Shahsavan-behboodi B, Akbari MT, et al. Mutation spectrum of phenylketonuria in Iranian population. Mol Genet Metab; 2011. 102(1): 29-32.
9. 8. Hanely W.Non- pku mild hyperphenylalaninemia ( MHP) – the dilemma .Molecular Genetics and Metabolism; 2011.104:23-26.
10. 9. Khemir S, Asmi ME, Sanhaji H, Feki M, Jemaa R, Tebib N, et al. Phenylketonuria is still a major cause of mental retardation in tunisia despite the possibility of treatment. Clin Neurol Neurosurg; 2011. 113:727-730
11. 10. DiLella AG, Kwok SC, ledley FD, Marvit J, Woo SL. Molecular structure and polymorphic map of the human phenylalanine hydroxylase gene. Biochemistry; 1986. 25(4): 743-749.
12. 11. Scriver CR, Waters P J, Sarkissian C, Ryan S, Prevost L, Côté D, et al. PAHdb: a locus-specific knowledgebase. Hum Mutat; 2000. 15,99-104
13. 12. Ajami N, Kazeminezhad SR, Foroughmand AM, Hasanpour M, Aminzadeh MA. A preliminary mutation analysis of phenylketonuria in southwest Iran. Genet Mol Res; 2013. 12(4) 4958-66.
14. 13. Haerian Ardakani H, Khazaei Koohpar Z, Mohammadian S. Mutations Analysis of exon 10 - 11 of phenylalanine Hydroxylase gene in phenylketonuria patients from Golestan province.
15. Razi J Med Sci; 2018. 25(172):39-46.
16. 14. Moradi K, Alibakhshi R, Ghadiri K, Khatami SR, Galehdari H. Molecular analysis of exons 6 and 7 of phenylalanine hydroxylase gene mutations in Phenylketonuria patients in Western Iran. Ind j Hum Genet; 2012. 18(3): 290
17. 15. Pourvatan N, Khazaei –Koohpar Z. Investigation of Exon 4 mutations in Phenylalanine Hydroxylase gene in Phenylketonuria patients from Guilan province using PCR-Sequencing. Feyz J Kashan Uni Med Sci; 2018. 22(6):595-601.
18. 16. Moradi K, Alibakhshi R, Alimadadi K. The frequency of the most common Mediterranean mutation in phenylketonuria patients in Kermanshah Province. Sci J Kurdistan Uni Med Sci; 2014. 19 (1):58-66
19. 17. Lee DH, Koo SK, Lee SK, Yeon YJ, Oh HJ, Kim SW, et al. The molecular basis of phenylketonuria in Korean. J Hum Genet; 2004. 49: 617-21.
20. 18. Kasnauskiene J, Giannattasio S, Lattanzio P, Cimbalistiene L, Kucinskas V. The molecular basis of phenylketonuria in Lithuania. Hum Mutant; 2003. 21:398-402.
21. 19. Guzzetta V, Bonapace G, Dianzani I, Parenti G, Lecora M, Giannattasio S, et al. phenylketonuria in Italy: Distinct distribution pattern of three mutations of the phenylalanine hydroxylase gene. J Inherit Metab Dis; 1997. 20:619-24.
22. 20. Rivera I, Leandro P, Lichter-Konecki U, Tavares de Almeida I, Lechner MC. Population genetics of hyperphenylalaninemia resulting from phenylalanine hydroxylase deficiency in Portugal. J Med Genet; 1998. 35:301-4.
23. 21. Dahri S, Desviat LR, Perez B, Leal F, Ugarte M, Chabraoui L. Mutation analysis of phenylketonuria patients from Morocco: High prevalence of mutation G352fsdelG and detection of a novel mutation p.K85X. Clin Biochem; 2010. 43:76-81.
24. 22. Effat L, Kuzmin A, Kasem N, Meguid NA, Kotb S, Eisensmith RC, et al. Haplotypes and mutations of the PAH locus in Egyption families with PKU. Eur J Hum Genet; 1999. 7:259-62.
25. 23. Acosta A, Silva W Jr, Carvallo T, Gomes M, Zago M. Mutations of the phenylalanine hydroxylase (PAH) gene in Brazilian patients with phenylketonuria. Hum Mutant; 2001. 17:122-30.
26. 24. Desviat LR, Perez B, Gutierrez E, Sanchez A, Barrios B, Ugarte M. Molecular basis of phenylketonuria in Cuba. Hum Mutat; 2001. 18(3): 252-252.
27. 25. Song F, Qu YJ, Zhang T, Jin YW, Wang H, Zheng XY. Phenylketonuria mutations in northern China. Mol Genet Metab; 2005. 86: 107-118.
28. 26. Hamzehloei T, Hosseini SA, Vakili R, Mojarad M. Mutation spectrum of the PAH gene in the PKU patients from Khorasan Razavi province of Iran. Gene; 2012. 506(1): 230-232.
29. 27. Alibakhshi R, Moradi K, Mohebbi Z. Mutation analysis of PAH gene in patients with PKU in western Iran and its association with polymorphisms: identification of four novel mutations. Metab Brain Dis; 2014. 29(1): 131-138.
30. 28. Razipour M, Alavinejad E, Sajedi S Z, Talebi S, Entezam M, Mohajer N, et al. Genetic study of the PAH locus in the Iranian population: familial gene mutations and minihaplotypes. Metab Brain Dis; 2017. 32(5): 1685–1691.
31. 29. Shaykholeslam Esfahani M, Vallian S. A comprehensive study of phenylalanine hydroxylase gene mutations in the Iranian phenylketonuria patients. Eur J MedGenet; https://doi.org/10.1016/ j.ejmg.2018.10.011
32. 30. Shirzad T, Saeidian A H, Bagherian H, Salehpour S, Setoodeh A, Alaei M, et al. Molecular genetics of a cohort of 635 cases of phenylketonuria in a consanguineous population. J Inherit Metab Dis; 2018 – Springer, https://doi.org/10.1007/s10545-018-0228-6.
33. 31. Bonyadi M, Omrani O, Moghanjoghi SM, Shiva S. Mutations of the phenylalanine hydroxylase gene in Iranian Azeri Turkish patients with phenylketonuria. Genet Test Mol Bioma; 2010. 14(2): 233-235.
34. 32. Vallian S, Barahimi E, Moeini H. Phenylketonuria in Iranian population: a study in institutions for mentally retarded in Isfahan. Mutat Res/Fund Mol Mech Mut; 2003. 526(1): 45-52.
35. 33. Effat LK, Essawi ML, Abd El Hamid MS, Hawari N, Gad YZ. Screening for six Mediterranean mutations in 90 Egyptian patients with phenylketonuria. Bratisl Lek Listy; 2008. 109(1):17-9.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.