مجله علوم پزشکی رازی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علوم پزشکی رازی نشریه دارای رتبه علمی_پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است که هدف از انتشار آن ارائه نظریه ها، نتایج پژوهش ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پزشکی ، بهداشتی و درمانی می باشد که به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه آموخته ها و تجربیات تازه علمی و آشنا کردن دانش آموخته گان با آخرین یافته های علمی را در بر دارد. 

مجله علوم پزشکی رازی از بدو تاسیس (سال 1373) تا تابستان سال 1388 بصورت فصلنامه منتشر می گردیده است، اما بدلیل کثرت وجود مقالات از پاییز سال 1388 تاکنون بصورت ماهنامه ( 12 جلد درسال) منتشر می شود.

 مقالات مورد پذیرش دراین نشریه براساس مصوبات شورای نویسندگان به شرح ذیل می باشد:

 مقالات پژوهشی (Original article)        مقالات مروری (Review article)       مقالات موردنگاری (Case report)

 

 فرایند داوری مقالات مورد بررسی دراین نشریه بصورت داوری دو سوکور (Double Blind) بوده و کلیه مقالات توسط سه داورعلمی و یک داور آماری با رای شورای نویسندگان مجله،  مورد ارزیابی قرار میگیرند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم پزشکی رازی:
http://rjms.iums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب