XML English Abstract Print


استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده:   (146 مشاهده)

مقدمه و هدف: انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین اغلب عامل عفونت های بیمارستانی هستند و به صورت فراوان از حیوانات و گیاهان و سبزیجات جدا شده اند.این مطالعه با هدف ارزیابی شیوع سویه های انتروکوک و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی انتروکوک های جدا شده از7 نوع سبزی خشک که به صورت تصادفی از فروشگاه های تهران جمع آوری شده انجام شده است.

مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی، از اردیبهشت تا مهر 1394 ،تعداد 140 نمونه سبزی خشک باز و بسته بندی جمع آوری شد . نمونه ها از نظر وجود انتروکوک با انجام رنگ آمیزی گرم، تستهای بیوشیمیایی مانند کاتالاز، و ایجاد کلنی های سیاهرنگ روی بایل اسکولین آزید (مرک) تایید هویت شدند و با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی تا حد گونه شناسایی شدند. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها نسبت به شش آنتی بیوتیک (شرکت مست) به روش دیسک دیفیوژن انجام شد.

یافته ها: از 140 نمونه  سبزی خشک84(60%) انتروکوک جدا گردید . تعداد کل جدایه ها بترتیب شامل موارد زیر بودند:61 (6/72%) E. faecium و 10(9/11%) E.durans و 6 (1/7%) E. gallinarumو 5(6%) E. faecalisو 1(2/1%) E. avium و 1(2/1%) E. casseliflavus.93درصد مقاوم به جنتامایسین،48درصد مقاوم به ونکومایسین،32درصد مقاوم به اریترومایسین،15درصد مقاوم به تتراسایکلین،4درصد مقاوم به کلرامفنیکل و 4درصد مقاوم به آمپی سیلین بودند.

نتیجه گیری: علیرغم اینکه انتروکوک ها از تنوع گونه ای بسیار بالایی برخوردار بودند، اما  E. faecalis گونه غالب موجود درسبزی خشک شهر تهران بود. در این مطالعه بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های جنتامایسین و ونکومایسین و کمترین مقاومت نیز نسبت به آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل و آمپی سیلین مشاهده شد.

مقدمه و هدف: انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین اغلب عامل عفونت های بیمارستانی هستند و به صورت فراوان از حیوانات و گیاهان و سبزیجات جدا شده اند.این مطالعه با هدف ارزیابی شیوع سویه های انتروکوک و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی انتروکوک های جدا شده از7 نوع سبزی خشک که به صورت تصادفی از فروشگاه های تهران جمع آوری شده انجام شده است.

مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی، از اردیبهشت تا مهر 1394 ،تعداد 140 نمونه سبزی خشک باز و بسته بندی جمع آوری شد . نمونه ها از نظر وجود انتروکوک با انجام رنگ آمیزی گرم، تستهای بیوشیمیایی مانند کاتالاز، و ایجاد کلنی های سیاهرنگ روی بایل اسکولین آزید (مرک) تایید هویت شدند و با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی تا حد گونه شناسایی شدند. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها نسبت به شش آنتی بیوتیک (شرکت مست) به روش دیسک دیفیوژن انجام شد.

یافته ها: از 140 نمونه  سبزی خشک84(60%) انتروکوک جدا گردید . تعداد کل جدایه ها بترتیب شامل موارد زیر بودند:61 (6/72%) E. faecium و 10(9/11%) E.durans و 6 (1/7%) E. gallinarumو 5(6%) E. faecalisو 1(2/1%) E. avium و 1(2/1%) E. casseliflavus.93درصد مقاوم به جنتامایسین،48درصد مقاوم به ونکومایسین،32درصد مقاوم به اریترومایسین،15درصد مقاوم به تتراسایکلین،4درصد مقاوم به کلرامفنیکل و 4درصد مقاوم به آمپی سیلین بودند.

نتیجه گیری: علیرغم اینکه انتروکوک ها از تنوع گونه ای بسیار بالایی برخوردار بودند، اما  E. faecalis گونه غالب موجود درسبزی خشک شهر تهران بود. در این مطالعه بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های جنتامایسین و ونکومایسین و کمترین مقاومت نیز نسبت به آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل و آمپی سیلین مشاهده شد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروبیولوژی