Razi Journal of Medical Sciences - مقایسه‌تاثیر ورزش درمانی تحت نظر با ورزش درمانی در منزل بر شاخصهای آنتروپومتریک و ظرفیت هوازی در بیماران تحت جراحی لاپروسکوپیک گاستریک بای پس
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 3174 از پایگاه Razi Journal of Medical Sciences. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( rjms@journals.iums.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی