XML English Abstract Print


دانشگاه علوم بزشکی ایران
چکیده:   (36 مشاهده)
چکیده مقدمه: میگرن یکی از بیماری های مزمن نورولوژی است که با ایجاد سردردهای حمله ای و تکرار شونده ، از علل اصلی کاهش کیفیت زندگی است .پاتوفیزیولوژی میگرن مربوط به سیستم عروقی می شود . مطالعات نشان داده است که میگرن عامل خطر برای سکته و بیماری های قلبی عروقی است . دلیل این افزایش خطر هنوز روشن نیست، یک دلیل مطرح شده ارتباط میگرن با آسیبهای عروقی است و فرضیاتی که وجود دارد، مکانیسم های مختلفی را مطرح کرده اند. که یکی از آنها آترواسکلروز عروقی است. در مورد آترواسکلروز در بیماران مبتلا به میگرن بعضی از مطالعات افزایش میزان آترواسکلروز را نشان داده اند، در عین حال مطالعاتی هم این تفاوت را در افراد سالم و میگرنی رد کرده اند. سونوگرافی داپلر عروق کاروتید یک روش نسبتا ساده است که می تواند با اندزه گیری (intima media thickness) IMT اترواسکلروزیس را در مراحل اولیه نشان دهد با توجه به فرضیات مطرح شده در مورد رابطه این بیماری با پدیده آترواسکلروز، این مطالعه با هدف ارزیابی IMT شریان کاروتید مشترک چپ و راست با کمک سونوگرافی داپلر درمبتلایان به میگرن و مقایسه آن با افراد سالم طراحی شده است. روش اجرا:در یک مطالعه مورد شاهدی، 00 نفر ازبیماران مبتلا به میگرن که به درمانگاه نورولوزی بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران مراجعه کرده بودند و کلیه معیارهای ورود به مطالعه را داشتند به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. همچنین گروه کنترل از پرسنل داوطلب بیمارستان ویا همراه بیماران انتخاب شدند و توسط نرولوژیست تحت سونوگرافی داپلر قرار گرفتند. IMT شریان کاروتید مشترک تعیین شد و سپس میانگین IMT کاروتید دو طرف محاسبه شد. دستگاه سونوگرافی داپلر مورد استفاده در این طرح 0000 model ESAOTEBIOMEDICA بود . 2 درپایان اطلاعات وارد نرم افزار spss-18 شد . متغیرهای کیفی با فراوانی و درصد فراوانیی و آزمیون Chi-square و متغیرهای کمی با میانگین و انحراف معیارو آزمون T-test و ANNOVA محاسبه گردید. نتایج: قطر اینتیما- مدیای شریانهای کاروتید مشترک راست و چپ بیماران مبیتلا بیه میگیرن نسیبت بیه گروه شاهد تفاوت معناداری نداشتند. در انواع میگرن) کلاسیک، مزمن و معمولی( قطیر اینتیمیا - میدیای کاروتید تفاوت معناداری با یکدیگر و با گروه شاهد نداشت. قطر اینتیما- مدیای کاروتید در گروه شاهد با بیماران میگرنی دارای فرکانس های مختلف وقوع میگرن)پایین، متوسط و بالا( تفاوت معنیاد اری نداشیت . همچنین زنان و مردان در قطیر اینتیمیا - میدیای کاروتیید تفیاوتی بیا یکیدیگر و گیروه شیاهد نداشیتن د. (P>0.05) نتیجه گیری نهایی: در بیمار ان مبتلا به میگرن مییز ان آترو اسیکلروز عیروق کاروتیید مشیترک تفیاوتی بیا جمعیت عادی ندارد. سایر عوامل افزاینده ریسک بیماری های قلبی عروقیی بغییر از آترواسیکلروز ممکین است باعث افزایش ریسک سکته مغزی و انفارکتوس میوکارد در بیماران مبتلا به میگرن شوند.
     
نوع مطالعه: موردنگاري | موضوع مقاله: مغز و اعصاب

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb